Sorry. Er is iets mis gegaan
Trade Portal Homepage
Business Listing Hub

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden voor de Engelse Kust

 • Introductie en begrippen  

Welkom bij de Engelse Kust. Deze website is uitsluitend bedoeld om klanten te voorzien van informatie over- en hen toegang te verschaffen tot accommodaties, bijzondere plekken, trekpleisters, transportinformatie, en voor geen enkel ander doel. Alle aanbevelingen door deze website met betrekking tot uitstapjes, panden, trein- en veerbootreizen en/of bestemmingen zijn uitsluitend bestemd voor informatie en begeleiding.

De termen “wij”, “ons”, “onze” en “Engelse Kust” verwijzen naar de Engelse Kust die eigendom is van de National Coastal Tourism Academy, gevestigd op National Coastal Tourism Academy, Bournemouth Borough Council , Town Hall Annexe (Tourism), St Stephen’s Road, Bournemouth, BH2 6EA, UK.. De term “u” verwijst naar de klant die de website bezoekt en/of de verdere inhoud van deze website.

“Website” verwijst naar de website of websites die op elk moment zal/zullen worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van de Engelse Kust en de National Coastal Tourism Academy. Onder dergelijke websites zal ook de website vallen die gewoonlijk verschijnt via de website www.englandscoast.com.

 • Gebruiksvoorwaarden

Met betrekking tot deze voorwaarden en de interpretatie ervan geldt het Engelse recht als toepasselijk recht en u stemt ermee in om zich te houden aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbank.

Deze website wordt beheerd door de National Coastal Tourism Academy (hierna genoemd NCTA).

Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat de NCTA niet verantwoordelijk is voor de inhoud of het privacybeleid van websites die niet afkomstig zijn van de National Coastal Tourism Academy waarnaar deze site of andere websites die niet afkomstig zijn van de National Coastal Tourism Academy kunnen verwijzen. U dient het privacybeleid van dergelijke sites te onderzoeken voordat u deze gebruikt.

Ondanks het feit dat de NCTA ernaar streeft om deze site 24 uur per dag beschikbaar te maken, is de NCTA niet verantwoordelijk voor de reden waarom de site mogelijk niet beschikbaar is gedurende welk moment van de dag dan ook.

Door deze site en onderdelen ervan te bezoeken wordt u geacht deze voorwaarden volledig te hebben geaccepteerd.

De NCTA behoudt het recht om deze verklaring te allen tijde te wijzigen door herzieningen op de site te plaatsen. Dit privacybeleid heeft niet als doel om contractuele- of andere juridische rechten te creëren en doet dit dan ook niet.

 • Copyright © 2018 National Coastal Tourism Academy

Het copyright in al het materiaal op deze site is eigendom van de NCTA. U mag delen van deze site niet kopiëren noch op een andere manier handelen met betrekking tot delen van deze site die verboden is door het copyright, met uitzondering van het volgende:

U mag uitsluitend voor persoonlijk gebruik pagina’s printen of downloaden naar een lokale harddisk.

In materiaal verstrekt aan derden mag u delen aanhalen van deze site zolang u de auteur, andere eventuele bronnen en de NCTA vermeldt.

Dit geeft u niet het recht om delen van deze site in een commercieel document of in ander materiaal te verwerken wat wordt verkocht of op een andere wijze ter beschikking wordt gesteld met winstoogmerk zonder schriftelijke toestemming van de National Coastal Tourism Academy.

 • Copyright van toestemming verschaft aan de National Coastal Tourism Academy door een bestemming of bedrijf

De NCTA garandeert dat foto’s, afbeeldingen of videobeelden verschaft aan de NCTA door een bestemming of bedrijf voor de Engelse Kust en elk ander deel van de website zal uitsluitend worden gebruikt ter bevordering van hun bestemming of bedrijf, echter behoudt de NCTA expliciet het recht om teksten, foto’s, afbeeldingen of videobeelden te gebruiken die worden verschaft door de bestemming of het bedrijf op de algemene pagina’s van de website.

Het is de verantwoordelijkheid van de bestemming of het bedrijf om te garanderen dat deze het recht heeft om teksten, videobeelden, foto’s of digitale afbeeldingen die het verschaft aan de NCTA te reproduceren. De bestemming of het bedrijf stemt ermee in om de NCTA en de Engelse Kust te vrijwaren voor alle claims die voortkomen uit schendingen van het copyright van dergelijke teksten, videobeelden, foto’s of afbeeldingen.

 • Disclaimer

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de NCTA ernaar streeft om er zeker van te zijn dat de informatie op deze site correct is, er kan geen garantie worden gegeven, expliciet of impliciet, betreffende de nauwkeurigheid en de NCTA accepteert geen verantwoordelijkheid voor fouten of onvolledigheden.

Niets op deze site vormt specifiek technisch advies. Gespecialiseerd advies dient te worden opgevolgd met betrekking tot specifieke situaties.

De NCTA is niet aansprakelijk voor schade (inclusief, maar niet beperkt tot schade met betrekking tot zakelijke verliezen of winstderving) ontstaan uit contracten, benadelingen of gebruik, of onvermogen tot gebruik, van deze site of de inhoud ervan, of van een actie of beslissing resulterende uit het gebruik van deze site of dergelijk materiaal.

De NCTA is niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van links naar andere websites en ondersteunt niet per definitie de meningen die daar worden verkondigd. Het vermelden van een link dient niet te worden opgevat als een onderschrijving daarvan. Wij kunnen de beschikbaarheid van deze links niet garanderen.

 • Virussen, hacken en andere misdrijven  

U dient deze website niet te misbruiken door willens en wetens virussen, Trojan horses, wormen, logic bombs of ander schadelijk materiaal te introduceren. U dient niet te proberen om ongeautoriseerde toegang tot de website, de server, computer of database gelinkt aan de website te krijgen. U dient de website niet aan te vallen via een (verspreide) DoS-aanval.

Door deze bepalingen te schenden pleegt u een misdrijf volgens de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen aangifte doen van dergelijke schendingen en wij zullen onze medewerking verlenen met de autoriteiten door uw identiteit vrij te geven. In het geval van een schending zal uw recht om de website te gebruiken onmiddellijk vervallen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen of schade resulterende uit een verspreide DoS-aanval, virussen of ander technisch schadelijk materiaal die uw computer, computerprogramma’s, data of ander materiaal kunnen infecteren vanwege uw gebruik van de website, het downloaden van materiaal die op de website staat of een website die eraan is gelinkt.

 • Verwijzingen naar onze website  

U heeft het recht om te verwijzen naar onze website, onder voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie geen schade toebrengt of misbruik ervan maakt, echter dient u niet te verwijzen op een dergelijke manier dat het samenwerking, toestemming of ondersteuning van ons impliceert terwijl dit niet het geval is.

U dient geen link te creëren vanaf een website die niet uw eigendom is en onze website dient niet in een frame te worden geplaatst op een andere site.

Wij behouden het recht om toestemming tot verwijzing in te trekken zonder aankondiging vooraf. De website waarvan u verwijst dient te allen tijde in overeenstemming te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Wanneer u gebruik wenst te maken van materiaal op de website op een andere manier dan hiervoor genoemd, gelieve dan contact op te nemen via het adres hieronder weergegeven.

 •  Verwijzingen van onze website  

Waar de website verwijzingen bevat naar andere sites en bronnen verstrekt door derden, worden deze verwijzingen alleen verstrekt om u te informeren. Wij oefenen geen controle uit over de inhoud van deze sites of bronnen en zijn dan ook niet verantwoordelijk voor verliezen of schade die zou kunnen resulteren uit het gebruik hiervan. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, aard of betrouwbaarheid van verwijzingen naar derden.  

 • Verantwoordelijkheden voor verwijzingen

Vanwege de service die wij momenteel bieden en hoe wij die verstrekken, is het belangrijk dat u begrijpt dat er beperkingen zijn met betrekking tot onze verantwoordelijkheden. Daarom hebben wij deze hieronder weergegeven en door deze te lezen en onze site te gebruiken stemt u volledig met deze beperkingen in en accepteert u dat het Engelse recht van toepassing is op betrekkingen tussen de NCTA en uzelf.

Deze website wordt gevormd door beschrijvingen van arrangementen waarvan wij worden voorzien door reisorganisaties, mensen die accommodaties en bezienswaardigheden aanbieden en andere bedrijven uit de toeristische sector (“handelaren”). Dergelijke inhoud is de verantwoordelijkheid van reisorganisaties, de personen die accommodaties en bezienswaardigheden aanbieden, andere bedrijven uit de toeristische sector of derden die aan de inhoud van de site meewerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze inhoud aangezien wij slechts toegang verschaffen tot dergelijke inhoud als een service voor u. Wij ondersteunen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat de informatie of meningen afkomstig van derden op onze website betrouwbaar of nauwkeurig is. Wij streven er echter wel naar om kwetsende of schadelijke inhoud te verwijderen van de website zodra wij daartoe redelijkerwijs in staat zijn, wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, laster of volledigheid van deze inhoud.

Wij handelen uitsluitend als een tussenpersoon met betrekking tot alle diensten of arrangementen weergegeven op onze website (“arrangementen”). Wij zijn niet verantwoordelijk voor contacten die u sluit, arrangementen die u aanschaft of voor de handelingen of het nalaten van handelaren of andere personen of partijen verbonden met deze arrangementen. Voor alle arrangementen geldt dat het contract dat u sluit tussen u en de desbetreffende handelaar is.

De algemene voorwaarden van de handelaar van uw bevestigde arrangement zullen van toepassing zijn op uw boeking. Deze algemene voorwaarden kunnen de aansprakelijkheid van de handelaar naar u toe beperken of uitsluiten.

Niets op deze website vormt een aanbod onzerzijds. De kwesties vormen een uitnodiging voor u om een aanbod te doen bij een handelaar op zijn voorwaarden op de arrangementen die wij u tonen. De handelaar kan een dergelijk aanbod accepteren of weigeren. Alle arrangementen waarnaar wordt verwezen gaan vooraf aan specifieke bevestiging onderhevig aan beschikbaarheid en er kunnen geen garanties, beloften of vertegenwoordigingen hieraan worden verbonden.

Wanneer u een bevestigde boeking wenst te wijzigen of te annuleren, kunnen hier mogelijk kosten aan verbonden zijn. De hoogte van deze kosten kunnen variëren volgens de termijn waarop uw annulering is ontvangen door de handelaar. Gelieve op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van de handelaar.

 • Betrouwbaarheid van informatie op de website   

De inhoud van onze website dient geen advies te zijn waarop u moet vertrouwen. Wij zijn gevrijwaard van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid resulterende uit het vertrouwen van de bezoeker op dergelijk materiaal, of een partij die geïnformeerd is door deze inhoud.

De informatie op deze website kan technische onjuistheden, typfouten of andere onvolkomenheden bevatten. De informatie op deze pagina’s worden van tijd tot tijd bijgewerkt maar kan mogelijk niet actueel zijn. Wij en de desbetreffende handelaar behouden het recht om de details van de arrangementen op onze website te wijzigen te allen tijde en zonder aankondiging vooraf. Wanneer het duidelijk is dat een detail incorrect is, zijn wij noch de handelaar hieraan gebonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bijwerken van de informatie op deze pagina’s. U dient alle details met betrekking tot de arrangementen te controleren bij de handelaar of de reisorganisatie wanneer u tot boeking overgaat.

 • Wijzigingen aan de website

We streven ernaar om de website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer er reden voor is zullen we de website tijdelijk niet beschikbaar maken of sluiten voor onbepaalde tijd. Materiaal op de website kan te allen tijde verouderd raken en wij zijn niet verplicht dit materiaal bij te werken.

 • Ons recht om uw inhoud te verwijderen of te wijzigen

Wij kunnen uw inhoud te allen tijde verwijderen of wijzigen voor welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot inhoud die beledigend is, de rechten van derden schendt, de veiligheid van een persoon verstoort of op een andere manier onwettig is. Wij zijn u niet verplicht redenen daartoe te verschaffen en onze beslissing zal definitief zijn.

 • Software van derden

Om volledig gebruik te maken van de website dient u software en content te downloaden die verdere algemene voorwaarden kunnen bevatten. Deze algemene voorwaarden zullen worden geacht te zijn verwerkt in deze algemene voorwaarden naarmate u die software of content downloadt.  

 • Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot de inhoud, hetgeen betekent dat er geen andere expliciete of impliciete voorwaarden van toepassing zijn op onze overeenkomst.

 • Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden

Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen naar ons goeddunken en wij behouden het recht dit te doen zonder uw toestemming. Alle gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat deze op de website van de Engelse Kust worden geplaatst. Raadpleeg deze algemene voorwaarden regelmatig aangezien verondersteld wordt dat u deze voorwaarden heeft geaccepteerd wanneer u de website van de Engelse Kust gebruikt nadat deze voorwaarden op de website zijn geplaatst.

Gebruik van deze website vormt een aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid. Wanneer u zich zorgen maakt over materiaal dat op deze website verschijnt, neemt u dan contact met ons op via: National Coastal Tourism Academy, National Coastal Tourism Academy, Town Hall Annexe, St Stephens Road, Bournemouth, BH2 6EA.

© National Coastal Tourism Academy 2018

Inschrijven voor onze nieuwsbrief:

Wij houden u graag op de hoogte van producten, evenementen en diensten met betrekking tot de Engelse kust, en ook van relevante producten en diensten die u kunt kopen van onze partners.

Wij zullen nooit uw gegevens doorverkopen en beloven dat wij uw gegevens beveiligen.

Door het vakje voor het inschrijven van de nieuwsbrief aan te vinken bevestigt u dat u graag door ons op de hoogte wordt gehouden via e-mail.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven door een mail te sturen naar hello@coastaltourismacademy.co.uk

"Wij", verwijst naar de Engelse Kust, National Coastal Tourism Academy en bureaus die namens ons werken om onderzoek te doen naar marketingactiviteiten.